Home

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB)

(2020-01-01)

Tel 06-10923359
info@sgbbaarn.nl
www.sgbbaarn.nl

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

de heer S. VerkadeVoorzitter
mevrouw J.C. BraakmanSecretaris
de heer W.J. DaenenPenningmeester
de heer D.E.WentinkLid
bestuur SGB


De SGB bestuurders vormen een brugfunctie tussen de achterban, de gemeente en andere instanties.
De SGB kan gebruik maken van de inbreng van externe adviseurs.
Organisatie.
De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) is opgericht in 1999
Zij behartigt de belangen van de Baarnse burger met een fysieke beperking of chronische aandoening, onder meer bij de gemeente.

SGB doet activiteiten die voldoen aan het beleidsdoel van de gemeente, Ontwikkeling samenleving

Activiteiten

  • Organiseren van de scootmobieltocht;
  • Organiseren van de scootmobielcursus, in samenwerking met andere organisaties;
  • Belangen behartigen voor toegankelijkheid van openbare gebouwen en andere openbare gelegenheden voor rolstoelgebruikers en/of scootmobielgebruikers;
  • Vertegenwoordiging in de WoonAdviesCommissie (WAC)
  • Vertegenwoordiging in de Adviescommissie Verkeer

Belangen behartigen zichzelf niet

SGB komt op voor de belangen van mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening in Baarn.
SGB organiseert jaarlijks een scootmobieltocht.
Door Stichting Welzijn Baarn wordt in samenwerking met de ANBO, PCOB, SGB, en VVN afd. Baarn:
scootmobielcursus (theorie en praktijk) georganiseerd o.l.v. Deskundigen.
Van alle genoemde activiteiten wordt informatie verstrekt in de media, website (www.sgbbaarn.nl) en flyers

SGB behartigt de belangen voor Toegankelijkheid van openbare gebouwen, kerkgebouwen, winkels, restaurants, en overige openbare gelegenheden voor rolstoelgebruikers en/of scootmobielers.
De Toegankelijkheid wordt door de SGB beoordeeld, en jaarlijks wordt de Toegangkelijksheids-PLUIM uitgereikt aan een van bovengenoemden, die hierin verbetering heeft aangebracht.
Voor alle particulieren en bedrijven, die nieuwbouw of verbouwing plannen, is een speciale brochure ontworpen samen met het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU)
Deze brochure met de titel “Kan iedereen naar Binnen” is verkrijgbaar bij de gemeente.

SGB beoordeelt de plaatsing van brievenbussen, dan wel geldautomaten op zodanige wijze, dat mensen in een rolstoel en/of scootmobiel deze ook kunnen gebruiken.

SGB vindt de Regiotaxi een belangrijk vervoermiddel voor mensen met een beperking. Via de gebruikers verneemt de SGB of het vervoer volgens de regels wordt uitgevoerd. Zo niet neemt de SGB actie.
Voor informatie Regiotaxi Eemland-Heuvelrug raadpleeg www.rteh.nl of Tel. 0900-1122445 (lokaal tarief)
HOPTaxi Regio Gooi&Vechtstreek, Baarn-Amersfoort-Bunschoten-Eemnes www.taxihop.nl of Tel.035-5422222
SGB heeft een vertegenwoordiging in de WoonAdviesCommissie (WAC), zodat advies gegeven kan worden bij bouwprojecten (bv. Senioren woningen) en waar nodig voor mensen met een beperking.

Voor snelle en professionele wijkverpleegkundige zorg aan huis, bel BUURTZORG, team Baarn, 06-23948440

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering en ondersteuning om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
www.zorgwijzer.nl / Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) AWBZ-taken zijn in 2015 ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, Wlz (Wet langdurige zorg), WMO, Zvw (Zorgverzekeringswet en de Jw (Jeugdwet). www.zorgwijzer.nl

Hervorming langdurige zorg van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt 2015 definitief in:

  • *24-uurs zorg in de Wlz – recht op zorg, in een instelling of thuis; ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige GGZ
  • *Nieuwe ondersteuning in WMO – zelfredzaamheid, participatie, mantelzorg, beschermd wonen en opvang, Cliëntenondersteuning
  • *Nieuwe zorg in Zvw – verpleging en persoonlijke verzorging, behandeling zintuigelijke gehandicapten, Palliatieve zorg, intensieve kindzorg
  • *Nieuw Jeugdhulp gemeenten Jw – jeugdhulpplicht kinderen tot 18 jr; kinderen op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs of permanent toezicht nodig hebben, vallen onder Wlz

Passende zorg in Wlz van Ministerie VWS (Voor VWS raadpleeg www.zorgwijzer.nl)
Cliënt meld zich bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg; CIZ bepaalt het recht op zorg in een indicatiebesluit
Passende zorg zoals cliënt wenst: zorg in een instelling of zorg thuis of zorg zelf organiseren met een Pgb

Pgb (Persoonsgebonden budget) is een subsidie(budget) van de overheid, waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Een alternatief voor een Pgb is zorg in Natura. Een pgb kan veschillende
mogelijkheden hebben t.w. Pgb via Wlz (indicatie CIZ); Pgb via WMO (indicatie gemeente);
Pgb via Zvw (indicatie zorgverzekeraar); Pgb via Jw (indicatie gemeente). www.zorgwijzer.nl

CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de eigen bijdragen in de zorg afhankelijk van het inkomen.