SGB tekent Convenant met de Gemeente Baarn

Eind januari van dit jaar hebben de gemeente Baarn en de SGB hun vernieuwde afspraken over de advisering van de gemeente vastgelegd in een Convenant.De vernieuwing van de bestaande afspraken was een uitvloeisel van het inwerkingtreden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het document werd getekend door wethouder Joost de Wilde namens de gemeente en namens de SGB door onze voorzitter Simon Verkade en onze secretaris Nico Swaab  De looptijd van het convenant is 2 jaar tot 1 januari 2010. Op basis van een evaluatie in 2009 wordt bepaald of het convenant wordt voortgezet of niet.

In het convenant zijn bepalingen opgenomen over het doel, de doelgroep, de taken, de communicatie en de financiën. Kern van het convenant en ook de belangrijkste taak van de SGB is het behartigen van de belangen van de Baarnse burger met een beperking.Over het beleid, dat de gemeente ontwikkelt voor deze doelgroep zal de SGB gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 

 

Een nieuw element in de afspraken, is de verplichting om over onderwerpen uit de WMO, waarvoor de gemeente beleid maakt, een gezamenlijk advies (integraal advies) uit te brengen samen met de 3 andere adviesorganen. Dit zijn de Seniorenraad, de Allochtonenraad en de Jongerenraad.