Veranderingen in de zorg 2015 & 2016

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering en ondersteuning om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
www.zorgwijzer.nl/ Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) AWBZ-taken worden/zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, Wlz (Wet langdurige zorg), WMO, Zvw (Zorgverzekeringswet en de Jw (Jeugdwet). www.zorgwijzer.nl

Hervorming langdurige zorg van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt in:
*24-uurs zorg in de Wlz – recht op zorg, in een instelling of thuis; ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige GGZ
*Nieuwe ondersteuning in WMO – zelfredzaamheid, participatie, mantelzorg, beschermd wonen en opvang, Cliëntenondersteuning
*Nieuwe zorg in Zvw – verpleging en persoonlijke verzorging, behandeling zintuigelijke gehandicapten, Palliatieve zorg, intensieve kindzorg
*Nieuw Jeugdhulp gemeenten Jw – jeugdhulpplicht kinderen tot 18 jr; kinderen op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs of permanent toezicht nodig hebben, vallen onder Wlz

Passende zorg in Wlz van Ministerie VWS
Cliënt meld zich bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg); CIZ bepaalt het recht op zorg in een indicatiebesluit
Passende zorg zoals cliënt wenst: zorg in een instelling of zorg thuis of zorg zelf organiseren met een Pgb

Pgb (Persoonsgebonden budget) is een subsidie(budget) van de overheid, waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Een alternatief voor een Pgb is zorg in Natura. Een pgb kan veschillende mogelijkheden hebben t.w. Pgb via Wlz (indicatie CIZ); Pgb via WMO (indicatie gemeente);
Pgb via Zvw (indicatie zorgverzekeraar); Pgb via Jw (indicatie gemeente). www.zorgwijzer.nl

CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de eigen bijdragen in de zorg afhankelijk van het inkomen.