Home

de heer S. Verkade voorzitter
mevrouw J.C. Braakman Secretaris
mevrouw P.H.B. Verwoerd-de Wild Lid
de heer W.J. Daenen Penningmeester
de heer D. Wentink Lid

De SGB kan gebruik maken van de inbreng van externe adviseurs.

Organisatie

De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) is opgericht in 1999
Zij behartigt de belangen van de Baarnse burger met een fysieke beperking of chronische aandoening, onder
meer bij de gemeente.
De SGB is een officieel adviesorgaan van de gemeente Baarn.
De SGB wordt betrokken bij het beleid en uitvoering op gebieden, waarmee de burgers met een functiebeperking
of chronische aandoening in aanraking komen.
Wij participeren o.a. in de volgende zaken:
* vergaderingen van de adviescommissie verkeer;
* mede organiseren van de scootmobielcursus (2 x per jaar) en de daaraan verbonden nazorg;
* het organiseren van de jaarlijkse scootmobieltocht;
* het uitreiken van de toegankelijkheidspluim en oorkonde in de landelijke week van de toegankelijkheid;
* wij kijken ook naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen;
* ook zijn we als SGB attent op aanpassingen van de wegen, fietspaden, voetpaden, met name gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Belangen behartigen zichzelf niet

SGB komt op voor de belangen van mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening in Baarn
SGB organiseert jaarlijks een scootmobieltocht
Door Stichting Welzijn Baarn wordt in samenwerking met de ANBO, PCOB, SGB, en VVN afd. Baarn:
– scootmobielcursus (theorie en praktijk) georganiseerd o.l.v. Deskundigen.
Van alle genoemde activiteiten wordt informatie verstrekt in de media, website (www.sgbbaarn.nl) en flyers

SGB behartigt de belangen voor Toegangkelijkheid van openbare gebouwen, kerkgebouwen, winkels, restaurants, en overige openbare gelegenheden voor rolstoelgebruikers en/of scootmobielers.
De Toegankelijkheid wordt door de SGB beoordeeld, en jaarlijks wordt de Toegangkelijksheids-PLUIM uitgereikt aan een van bovengenoemden, die hierin verbetering heeft aangebracht.
Voor alle particulieren en bedrijven, die nieuwbouw of verbouwing plannen, is een speciale brochure ontworpen samen met het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU)
Deze brochure met de titel “Kan iedereen naar Binnen” is verkrijgbaar bij de gemeente.

SGB beoordeelt de plaatsing van brievenbussen, dan wel geldautomaten op zodanige wijze, dat mensen in een rolstoel en/of scootmobiel deze ook kunnen gebruiken.

SGB vindt de Regiotaxi een belangrijk vervoermiddel voor mensen met een beperking. Via de gebruikers verneemt de SGB of het vervoer volgens de regels wordt uitgevoerd. Zo niet neemt de SGB actie.
Voor informatie Regiotaxi Eemland-Heuvelrug raadpleeg www.rteh.nl of www.provincie-utrecht.nl.

SGB heeft een vertegenwoordiging in de WoonAdviesCommissie (WAC), zodat advies gegeven kan worden bij bouwprojecten (bv. Senioren woningen) en waar nodig voor mensen met een beperking.