Home

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB)

Tel 06-10923359
info@sgbbaarn.nl
www.sgbbaarn.nl

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

de heer S. Verkade Voorzitter
mevrouw J.C. Braakman Secretaris
de heer W.J. Daenen Penningmeester
de heer D.E. Wentink Lid
 Vacant Lid

 

SGB

De SGB kan gebruik maken van de inbreng van externe adviseurs.

Organisatie
De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) is opgericht in 1999
Zij behartigt de belangen van de Baarnse burger met een fysieke beperking of chronische aandoening, onder meer bij de gemeente.
De SGB is een officieel adviesorgaan van het college van B&W gemeente Baarn.
De SGB wordt betrokken bij het beleid en uitvoering op gebieden, waarmee de burgers
met een functiebeperking of chronische aandoening in aanraking komen.
Wij participeren o.a. in de volgende zaken:
* vergaderingen van de adviescommissie verkeer;
* mede organiseren van de scootmobielcursus en de daaraan verbonden nazorg;
* het organiseren van de jaarlijkse scootmobieltocht;
* het uitreiken van de toegankelijkheidspluim en oorkonde in de landelijke week van de toegankelijkheid
* wij kijken ook naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen;
* ook zijn we als SGB attent op aanpassingen van de wegen, fietspaden, voetpaden,
met name gericht op het voorkomen van onveilige situaties.
De SGB bewaakt de uitvoering van de Participatiewet 2015 voor mensen met een beperking en
tevens het implementeren van het VN-Verdrag door de verantwoordelijken binnen de gemeente

Belangen behartigen zichzelf niet

SGB komt op voor de belangen van mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening in Baarn
SGB organiseert jaarlijks een scootmobieltocht
Door Stichting Welzijn Baarn wordt in samenwerking met de ANBO, PCOB, SGB, en VVN afd. Baarn:
– scootmobielcursus (theorie en praktijk) georganiseerd o.l.v. Deskundigen.
Van alle genoemde activiteiten wordt informatie verstrekt in de media, website (www.sgbbaarn.nl) en flyers

SGB behartigt de belangen voor Toegangkelijkheid van openbare gebouwen, kerkgebouwen, winkels, restaurants, en overige openbare gelegenheden voor rolstoelgebruikers en/of scootmobielers.

De Toegankelijkheid wordt door de SGB beoordeeld, en jaarlijks wordt de Toegangkelijksheids-PLUIM uitgereikt aan een van bovengenoemden, die hierin verbetering heeft aangebracht.

Voor alle particulieren en bedrijven, die nieuwbouw of verbouwing plannen, is een speciale brochure ontworpen samen met het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU)
Deze brochure met de titel “Kan iedereen naar Binnen” is verkrijgbaar bij de gemeente.

SGB beoordeelt de plaatsing van brievenbussen, dan wel geldautomaten op zodanige wijze, dat mensen in een rolstoel en/of scootmobiel deze ook kunnen gebruiken.

SGB vindt de Regiotaxi een belangrijk vervoermiddel voor mensen met een beperking. Via de gebruikers verneemt de SGB of het vervoer volgens de regels wordt uitgevoerd. Zo niet neemt de SGB actie.
Voor informatie Regiotaxi Eemland-Heuvelrug raadpleeg www.rteh.nl of   Tel. 0900-1122445 (lokaal tarief)
HOPTaxi Regio Gooi&Vechtstreek, Baarn-Amersfoort-Bunschoten-Eemnes www.taxihop.nl of Tel.035-5422222
SGB heeft een vertegenwoordiging in de WoonAdviesCommissie (WAC), zodat advies gegeven kan worden bij bouwprojecten (bv. Senioren woningen) en waar nodig voor mensen met een beperking.

Voor snelle en professionele wijkverpleegkundige zorg aan huis, bel BUURTZORG, team Baarn, 06-2394.8440

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering en ondersteuning om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
www.zorgwijzer.nl / Baarn Loket Wonen, Zorg en Welzijn

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) AWBZ-taken zijn in 2015 ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, Wlz (Wet langdurige zorg), WMO, Zvw (Zorgverzekeringswet en de Jw (Jeugdwet).  .  www.zorgwijzer.nl

Hervorming langdurige zorg van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt 2015 definitief in:
*24-uurs zorg in de Wlz – recht op zorg, in een instelling of thuis; ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige GGZ
*Nieuwe ondersteuning in WMO – zelfredzaamheid, participatie, mantelzorg, beschermd wonen en opvang,
Cliëntenondersteuning
*Nieuwe zorg in Zvw – verpleging en persoonlijke verzorging, behandeling zintuigelijke gehandicapten,
Palliatieve zorg, intensieve kindzorg
*Nieuw Jeugdhulp gemeenten Jw – jeugdhulpplicht kinderen tot 18 jr; kinderen op grond van ernstige beperkingen
hun verdere leven 24-uurs of permanent toezicht nodig hebben, vallen onder Wlz

Passende zorg in Wlz van Ministerie VWS                       (Voor VWS raadpleeg www.zorgwijzer.nl)
Cliënt meld zich bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg; CIZ bepaalt het recht op zorg in een indicatiebesluit
Passende zorg zoals cliënt wenst: zorg in een instelling of zorg thuis of zorg zelf organiseren met een Pgb

Pgb (Persoonsgebonden budget) is een subsidie(budget) van de overheid, waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Een alternatief voor een Pgb is zorg in Natura. Een pgb kan veschillende mogelijkheden hebben t.w. Pgb via Wlz (indicatie CIZ); Pgb via WMO (indicatie gemeente);
Pgb via Zvw (indicatie zorgverzekeraar); Pgb via Jw (indicatie gemeente).  www.zorgwijzer.nl

CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de eigen bijdragen in de zorg afhankelijk van het inkomen.